Poradnik

Instrukcja określająca zasady stosowania, układania i sprzedaży kostki brukowej

 1. Na betonową kostkę wibroprasowaną producent udziela gwarancji na okres 3 lat, licząc od daty zakupu kostki brukowej, pod warunkiem wykonania prawidłowej podbudowy będącej funkcją rodzaju obciążenia, eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem, parametrów geotechnicznych gruntu rodzimego prawidłowo wykonanej posadzki i nawierzchni z kostki oraz warunkami przewidzianymi odrębnymi przepisami inżynierii drogowej i budowlanej.

  Uprawnienie z tytułu gwarancji przysługują (tylko na towar) z chwilą odbioru wyrobów, pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty. Podstawą zgłoszenia roszczeń jest posiadania przez kupującego oryginału faktury VAT  oraz dokumentu WZ. Firma Rol-Mat Bis zobowiązuje się do rozpatrzenia wniosku w czasie 14 dni roboczych od zgłoszenia pisemnego dostarczonego do siedziby firmy.

  W przypadku stwierdzenia wad Nabywca wstrzymuje się z układaniem nawierzchni i składa reklamację. Producent dokonuje oględzin w miejscu wskazanym przez Nabywcę celem zbadania zasadności reklamacji. W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy wyrób zostanie wymieniony na wolny od wad w terminie i na zasadach uzgodnionych obustronnie.

  W uzasadnionych przypadkach Producent ma prawo odmówić zobowiązań gwarancyjnych w sytuacji, gdy Nabywca wiedział o wadzie w chwili odbioru wyrobu lub gdy wada jest mało istotna i nie obniża wartości użytkowej wyrobu.

  Producent uznaje w ramach gwarancji wynikającej z jego winy, a w szczególności: wady konstrukcyjne, wady wykonania, wady wynikające z zastosowania złe jakości surowców.
  Na nawierzchnię z kostki betonowej należy zawsze wykonać projekt techniczny.


UWAGA: niewłaściwie zaprojektowanie nawierzchni pod samochody kończy się zawsze jej zniszczeniem niezależnie od tego,  z jakiego materiału jest wykonana, W ekstremalnych warunkach kostka betonowa zostanie zmiażdżona przez sąsiednie kostki, a czynnikiem sprawczym będą niewłaściwa podbudowa i koła samochodów.

 1. Przed rozpoczęciem układania nawierzchni trzeba sprawdzić czy kostki nie są uszkodzone i w razie potrzeby od razu reklamować wyrób u sprzedawcy. Po wbudowaniu takich kostek w nawierzchnię reklamacja nie będzie możliwa.

  UWAGA: produkt można poddać pełnym obciążeniu po upływie 28 dni od daty produkcji.
  Reklamacja nie podlegają wyroby uszkodzone w wyniku nieprzewidzianych wypadków losowych np. klęsk żywiołowych.
 2. Produkowana kostka brukowa i galanteria betonowa spełnia wymagania norm europejskich PN-EN1338:2005: PN-EN1340:2004: PN-EN771-3:2005
 3. Do każdej partii wyrobów wystawiane są Krajowe Deklaracje Zgodności dostępne do wglądu w siedzibie firmy. Pozostałe szczegóły odnośnie poszczególnych asortymentów zawarte są w specyfikacji technicznej dostępnej w siedzibie firmy. Lub u przedstawicieli handlowych.
 4. Do wykonania nawierzchni należy przestrzegać kilku podstawowych zasad układania kostki brukowej
 • Grunt rodzimy po wykorytowaniu przed wyklinianiem podbudowy powinien być niewysadzinowy i nośny. Jeśli warunki gruntowo-wodne tego wymagają to podbudowa powinna być zabezpieczona warstwą piasku odłączającego lub instalacją odwodnieniową przed wodami podskórnymi.
 • Podbudowa jest najważniejszą i od jej jakości zależy jakoś całej nawierzchni. Do wykonania prawidłowej podbudowy należy użyć kruszywa mrozoodpornego o frakcji 0-31 mm, a przy większym obciążeniu nawet 0-60 mm np. pospółki, żwiru, grysu, tłucznie, Kruszywo do podbudowy należy namości warstwowo, zgodnie z uziarnieniem, od najgrubszych do najmniejszych, jednocześnie zagęszczając każdą warstwę oddzielnie. Można również stosować podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym.
  Bardzo ważne jest mocne ubicie podbudowy i odpowiednie jej wyprofilowanie by w czasie deszczu nie tworzyły się kałuże. Podsypkę piaskową należy wyrówna pod każdy rodzaj kostki i każdego rodzaju obciążenie. Grubość tej warstwy nie powinna przekraczać 4 cm i powinna być wykonana z piasku naturalnego o frakcji 0-2mm. Przed ułożeniem kostki podsypkę piaskową należy zwilżyć i wstępnie zagęścić lekkim wibratorem lub walcem ręcznym. Temperatura powietrza w trakcie wykonywania robót nie powinna spadać w ciągu doby poniżej 0 stopni C
  UWAGA: niedopuszczalne jest wykonanie podsypki z kruszyw sztucznych (popiołów) np. hutniczych, kopalnianych, szczególnie przy układaniu kostki kolorowej
 • Układanie powierzchni z betonowej kostki powinno odbywać się z trzech palet jednocześnie, ponieważ kostki betonowe nawet z tej samej partii mogą nieznacznie różnić się między sobą odcieniem, ponieważ do ich barwienia używa się naturalnych pigmentów i piasków. Dzięki temu zabiegowi unikniemy powierzchni różniących się odcieniami w poszczególnych podcieniach poszczególnych kolorów. Szczególnej staranności wymaga układanie kostki w kolorze barwy jesienie (melanż). Układać należy z co najmniej trzech palet jednocześnie biorąc kostkę słupkami z góry do dołu. Ten sposób zapewnia niepowtarzalny i  oryginalny układ kolorystyczny.
  Prawidłowe wykonanie spoiw miedzy kostkami jest gwarancją stabilności i trwałości nawierzchni.
  Spoiny powinny mieć szerokość 3 do 5 mm i być dokładnie wypełnione piaskiem płukanym o frakcji 0-2 mm lub 1-3 mm. Tylko wtedy unikniemy nierównomiernego przesuwania się kostek, a w konsekwencji odpryskiwania ich górnych krawędzi w, dotyczy to w szczególności kostek bez fazy lub z mini fazą. Poza tym regulując szerokość fugi można utrzymać prostolinijność układania wzorów, Piasek nie płukany, zawierający glinę, długo zalegający na kostce powoduje jej odbarwienia i plamy.
  Układanie kostki w sposób mechaniczny wymaga specjalnego przygotowania powierzchni. Ponadto sama kostka powinna posiadać odpowiednie parametry i producent przed dostarczeniem kostki powinien zostać o tym poinformowany.
  UWAGA: wypustki (odstępniki) na kostkach nie gwarantują zachowania wymaganej szerokości spoin.
 • Końcowe zabiegi układania kostki to zasypywanie fug koniecznie płukanym, bez gliny, piaskiem o frakcji 0-2 mm, w przypadku gdy spoiny są grubsze zaleca się stosowanie piasku o frakcji 1-3 mm. Następnie należy kilkakrotnie zamieść plac w celu dokładniejszego wniknięcia piasku w szczeliny. Pod żadnym pozorem nie należy pozostawiać kostki zasypanej piaskiem na dłuższy okres. Może to spowodować wniknięcie w pory kostki i zmiany efektu kontrastowości powierzchni licowej. Można również zalewać kostkę wodą (zamulić). Ostatnią czynności powinno być równomierne zagęszczenie całej powierzchni kostki w celu pozbycia się wszelkich nierówności i minimalnych różnic w wysokości samej kostki wynikających z przyczyn technologicznych w czasie jej produkcji. Niezależnie od stosowanej maszyny zagęszczającej bezwzględnie należy stosować pod stopę odpowiednią podkładkę o grubości 10 mm, a wibrowana kostka powinna być zasypana piaskiem i lekko zwilżona woda.
  Firma Rol-Mat Bis zaleca wykonanie powierzchni brukowych przez profesjonalne firmy posiadające doświadczenie zawodowe w tej branży.
 • Aby wykonana nawierzchnia zachowała wszystkie walory techniczne i estetyczne powinna być użytkowana zgodnie z projektowanym przeznaczeniem, wedle wszelkich przepisów inżynierii budowlanej, Ponadto firma Rol-Mat bis zaleca, przy zakupie wyrobów w kolorach jasnych (żółtym lub barwy jesieni - melanż) stosować impregnaty przed zabrudzeniem w czasie eksploatacji, a zarazem podkreślające walory estetyczne.
  UWAGA: używanie środków odladzających i powierzchniowo czynnych powinno odbywać się przy zachowaniu odpowiedniego stężenia i pod wcześniejszą konsultacją z producentem.
 • Poruszanie się po powierzchni kostki brukowej ciężkim sprzętem budowlanym bez trakcji gumowej grozi zniszczeniem górnej warstwy.

Nie podlegają reklamacji i są dopuszczalne:

 • naloty wapienne (wykwity), które powstają na powierzchni kostki brukowej w wyniku skomplikowanych procesów fizykochemicznych zachodzących podczas dojrzewania betonu. Wartość użytkowa kostki nie jest przez to pomniejszona, a jasne naloty wapienne znikają po maksymalnie trzech latach. Na rynku znajdują się środki, które pozwalają usunąć wykwity z kostki już ułożonej.
 • szorstka powierzchnia licowa, która zwiększa przyczepność, zmniejsza niebezpieczeństwo poślizgu na mokrych i oblodzonych nawierzchniach.
 • różnice w odcieniach kostek (nieznaczne), które nie zależą od producenta, a wpływ na nie mają następujące czynniki: jakość barwników, kolor cementu, kolor kruszyw, temperatura, warunki eksploatacji ułożonej kostki brukowej.
 • włoskowate mikropęknięcia, niezauważalne na suchych wyrobach, a widoczne podczas wysychania kostki.
 • wypływki, na górnej krawędzi wyrobów mogą występować tzw. wypływki, które wynikają z normalnej eksploatacji formy i stempli. Wykruszają się one już podczas układania i zagęszczania kostki, a całkowicie po krótkiej eksploatacji.
 • pory, niewielkich rozmiarów wgłębienia uwarunkowane procesem produkcji.
 • mechaniczne uszkodzenia, podczas transportu, rozładunku i układania kostki mogą powstać pęknięcia, odpryski, rysy, otarcia powierzchni. Według badań niemieckich przy załadunku i rozładunku za pomocą żurawi (HDS) dopuszcza się do 1,5% tego typu uszkodzeń, ponadto nie odpowiadamy za uszkodzenia powstałe w trakcie montażu.

Wszystkie wyżej wymienione cechy nie mają wpływu na właściwości jak również na zaniżenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych wyrobów.